ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ


Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ DressYou Net Ltd. , αφενός, ως προμηθευτή/πωλητή, και των χρηστών που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα που βασίζεται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση dressyou.net, αφετέρου, σχετικά με την προσφορά , σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων αγοράς εξ αποστάσεως ανά αντικείμενο – τα αγαθά που προσφέρονται προς πώληση από τον προμηθευτή – ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ και είδη οικιακής χρήσης.

Αυτοί οι γενικοί όροι δεσμεύουν όλα τα άτομα: επισκέπτες - επισκέπτες της ιστοσελίδας ή χρήστες που έχουν εγγράψει λογαριασμό στην ίδια.

Κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα πρόσωπα δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνουν τη συμφωνία τους με τους παρόντες γενικούς όρους με ενεργή ενέργεια - πατώντας το σχετικό κουμπί. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, η συγκατάθεση αυτή παρέχεται κατά την εγγραφή του σχετικού προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα και για τους χρήστες - επισκέπτες της ιστοσελίδας, κατά την υποβολή της σχετικής παραγγελίας.

1. Ορισμοί

Προμηθευτής/Πωλητής – είναι η εμπορική εταιρεία με το όνομα DressYou Net Ltd. , Bulstat: BG207672846 , έδρα Plovdiv, 4000, 147 Brezovsko Shose str. , e-mail: info@dressyou.bg

Ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η ιστοσελίδα /domain/ dressyou.net και οι υποτομείς της.

Χρήστης είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Παραγγελία είναι η παραγγελία του χρήστη για ορισμένα Αγαθά που επιλέγει ο ίδιος, με συγκεκριμένη τιμή, με υποχρέωση πληρωμής της τελικής τιμής της παραγγελίας και τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής για το ίδιο, καθώς και τον τόπο παραλαβής των Αγαθών - αντικείμενο της παραγγελίας.

Προϊόντα όλα τα αγαθά - οπτικοποιημένα και προσφέρονται από τον Προμηθευτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στο dressyou.net Ο Προμηθευτής προσφέρει προς πώληση μεταχειρισμένα προϊόντα που δεν αγοράζονται απευθείας από τον κατασκευαστή και δεν εγγυάται τη γνησιότητα και την ποιότητά τους.

Η τιμή των Αγαθών είναι η τιμή ανά μονάδα, που αναφέρεται σε βουλγαρικά λέβα, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Τιμή Παράδοσης είναι το κόστος παράδοσης των Αγαθών στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Τελική τιμή της παραγγελίας σημαίνει τη συνολική Τιμή των Αγαθών και την Τιμή Παράδοσης.

Το προφίλ είναι μια ενότητα στο ηλεκτρονικό κατάστημα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που παρέχονται κατά την εγγραφή του.

Προσωπικά δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25.05.2018 και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικό τμήμα εικονικού πορτοφολιού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συνδεδεμένο με το εγγεγραμμένο προφίλ του αντίστοιχου εγγεγραμμένου χρήστη, μέσω του οποίου ο πωλητής, κατόπιν αιτήματος του χρήστη, επιστρέφει στον τελευταίο τα χρήματα που κατέβαλε σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς και σύμβαση πώλησης που συνήφθη εξ αποστάσεως.

3. Αντικείμενο της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως

3.1. Ο Προμηθευτής πουλά και παραδίδει Αγαθά στον Χρήστη εξ αποστάσεως μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά από ρητή δήλωση - παραγγελία του Χρήστη, που αποτελείται από την επιλογή του Χρήστη ορισμένων αγαθών σε εικονικό "καλάθι χρήστη", πατώντας το κουμπί "προσθήκη" και συμπληρώνοντας την παραγγελία πατώντας το κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής του τελικού τιμήματος».

3.2. Ο χρήστης πληρώνει το τελικό τίμημα της παραγγελίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

3.3. Ο προμηθευτής, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά στον χρήστη σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και στον τόπο που καθορίζεται στην παραγγελία του χρήστη.

4. Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από χρήστες – επισκέπτες ή μέσω εγγεγραμμένου προφίλ χρήστη

4.1. Οι αγορές αγαθών που προσφέρει ο προμηθευτής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να γίνουν από πλήρως ικανούς χρήστες - φυσικά πρόσωπα που είναι επισκέπτες της ιστοσελίδας ή όσοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτή.

4.2. Όταν πραγματοποιεί αγορές από έναν χρήστη - επισκέπτη στην ιστοσελίδα, ο χρήστης προσθέτει τα επιλεγμένα προϊόντα σε ένα "εικονικό καλάθι αγορών" πατώντας το κουμπί "προσθήκη" ξεχωριστά για κάθε επιλεγμένο προϊόν, αποθηκεύοντας/κρατώντας τα επιλεγμένα προϊόντα στο καλάθι για διάστημα 30 λεπτών. Για την υποβολή της παραγγελίας στον προμηθευτή, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ορισμένα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα, δηλαδή: όνομα και επώνυμο, μια έγκυρη διεύθυνση email· τηλέφωνο; τόπος παράδοσης, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι μια διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον χρήστη· μέθοδος πληρωμής; πρόσθετες σημειώσεις για την παραγγελία.

4.3. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης - επισκέπτης θα πρέπει να πατήσει το ενεργό κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση καταβολής του τελικού τιμήματος». Πατώντας το υποδεικνυόμενο κουμπί, ο χρήστης αναλαμβάνει να πληρώσει το τελικό τίμημα της παραγγελίας και συμφωνεί με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή.

4.4. Οι αγορές μπορούν να γίνουν και από εγγεγραμμένο χρήστη, με εγγραφή προφίλ χρήστη στο e-shop και πρόσβαση - είσοδο στο e-shop μέσω του ίδιου προφίλ. Προκειμένου να εγγραφεί και να χρησιμοποιηθεί το προφίλ χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει και να συμπληρώνει ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο. μια έγκυρη διεύθυνση email· και πατώντας το ενεργό κουμπί «Εγγραφή», ο χρήστης καταχωρεί το προφίλ του και εκφράζει τη συμφωνία του με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις του παρόχου. Η εγγραφή μπορεί επίσης να γίνει με ταχεία τρόπο μέσω πλατφορμών τρίτων όπως το Facebook και το Google+, για τις οποίες ο πάροχος παρέχει διαθέσιμα ενεργά κουμπιά εγγραφής μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας που έχει επιλέξει ο χρήστης. Στην τελευταία περίπτωση DressYou Net Ltd. έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που απαιτούνται για την εγγραφή του, τα οποία συλλέγονται από το Facebook ή την Google αντίστοιχα. Μετά την εγγραφή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο προφίλ του, αντίστοιχα στις λειτουργίες αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εισάγοντας διαδοχικά διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης και πατώντας το ενεργό κουμπί «είσοδος». Στην ιστοσελίδα του, ο Πάροχος παρέχει επίσης τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο σχετικό προφίλ χρήστη μέσω πλατφορμών τρίτων, όπως το Facebook και το Google+, για τις οποίες ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το αντίστοιχο ενεργό κουμπί «LOG IN» που είναι συνδεδεμένο στη σχετική πλατφόρμα. .

4.5. Κατά τις αγορές μέσω ενός εγγεγραμμένου προφίλ χρήστη, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να προσθέσει προϊόντα στο "εικονικό καλάθι αγορών" πατώντας ένα ενεργό κουμπί "προσθήκη" ξεχωριστά για κάθε επιλεγμένο προϊόν, το οποίο του επιτρέπει να διατηρεί/κρατήσει τα ίδια προϊόντα στο καλάθι για διάστημα 30 λεπτών. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία σχετικά με: επιλογή διεύθυνσης παράδοσης και τρόπο πληρωμής και να πατήσει το ενεργό κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση καταβολής του τελικού τιμήματος». Πατώντας το κουμπί που υποδεικνύεται, ο χρήστης αναλαμβάνει να πληρώσει το τελικό τίμημα της παραγγελίας.

5. Τιμές και τρόπος πληρωμής. Επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον προμηθευτή

5.1. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα dressyou.net, για κάθε προϊόν που προσφέρεται από τον προμηθευτή και οπτικοποιείται, αναγράφεται συγκεκριμένη τιμή πώλησης του προϊόντος, καθώς και πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, με στόχο να βοηθήσουν τον σχετικά ενημερωμένο χρήστη να σχηματίσει το δικό του. επιλογή να αγοράσετε το προϊόν από απόσταση ή να μην αγοράσετε το ίδιο. Όλες οι τιμές των αγαθών είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή από τη στιγμή της δημοσίευσής τους και ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να τις αλλάξει μονομερώς χωρίς προειδοποίηση. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αλλάξει την τιμή ενός προϊόντος - αντικείμενο παραγγελίας που έγινε από τον χρήστη ή επιβεβαιωμένη από τον προμηθευτή.

5.2. Η τελική τιμή της Παραγγελίας μπορεί να πληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους, σύμφωνα με την επιθυμία που δηλώνει ο χρήστης κατά τη δημιουργία της παραγγελίας:

  • Με αντικαταβολή - η πληρωμή πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της παράδοσης των Αγαθών, όταν ο ταχυμεταφορέας επισκέπτεται τη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο χρήστης και παραδίδει τα αγαθά στον χρήστη ή σε πρόσωπο που ορίζει ο τελευταίος κατά την παραγωγή της παραγγελίας. Η τελική τιμή της παραγγελίας δίνεται στον courier.
  • Μέσω της πλατφόρμας υπηρεσιών πληρωμών e-pay, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω εικονικού τερματικού POS. Οι τραπεζικές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή είναι: VISA, MasterCard, Maestro, που εκδίδονται από τράπεζες σε χώρες εκτός από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τη Νιγηρία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αυστραλία, την Κολομβία, το Κουβέιτ, την Ινδία, τη Νέα Ζηλανδία, τα ΗΑΕ.

5.3. Η υποχρέωση καταβολής του τελικού τιμήματος της παραγγελίας προκύπτει για τον χρήστη από τη στιγμή που θα πατήσει το ενεργό κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση καταβολής του τελικού τιμήματος».

5.5. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως με αντικείμενο - τα αγαθά που παρήγγειλε ο χρήστης δεσμεύει τον προμηθευτή από τη στιγμή της ρητής επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον τελευταίο. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής στέλνει στον χρήστη ένα ρητό ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω e-mail, το οποίο περιέχει δήλωση ότι η παραγγελία που έκανε ο χρήστης με το αντικείμενο των προϊόντων που έχει επιλέξει ο χρήστης έναντι της αντίστοιχης τελικής τιμής έχει γίνει αποδεκτή στον αντίστοιχο αριθμό για εκτέλεση από τον προμηθευτή.

5.6. Για την αποφυγή τυχόν διαφωνιών, ο χρήστης αποδέχεται ότι ο προμηθευτής θα δεσμεύεται από τις παραγγελίες που γίνονται από τον πρώτο μόνο εάν ο τελευταίος έχει επιβεβαιώσει αυτές τις παραγγελίες σύμφωνα με το άρθρο. 5.5.

5.7. Ο προμηθευτής θα θεωρεί έγκυρη κάθε παραγγελία που γίνεται από χρήστη - επισκέπτη της ιστοσελίδας ή από εγγεγραμμένο χρήστη μέσω εγγεγραμμένου προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση dressyou.net, όπως έγινε στο όνομα και για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συμπληρώνονται κατά τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αντίστοιχα, κατά την εγγραφή του λογαριασμού, ανεξάρτητα από το αν η παραγγελία αυτή γίνεται προσωπικά από το ίδιο πρόσωπο ή όχι.

6. Παράδοση

6.1. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στον τόπο παράδοσης που καθορίζεται από τον Χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι: η διεύθυνση του γραφείου ταχυμεταφορών Speedy στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή η διεύθυνση του παραλήπτη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

6.2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται έναντι της υπογραφής του χρήστη ή του παραλήπτη, ο οποίος υποδεικνύεται από τον πρώτο που παραλαμβάνει τα εμπορεύματα. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων σε διεύθυνση εκτός της πόλης του Plovdiv, το ίδιο γίνεται μέσω τρίτου που παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Εάν είναι αδύνατη η παράδοση των εμπορευμάτων κατά την πρώτη επίσκεψη στη διεύθυνση και το πρόσωπο που καθορίζει ο Χρήστης, χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή ή/και του courier (σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας στη διεύθυνση κ.λπ.) , ο προμηθευτής καταβάλλει προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον χρήστη στην καθορισμένη από την τελευταία διεύθυνση τηλεφώνου ή e-mail εντός 2 /δύο/ εργάσιμων ημερών, προκειμένου να ορίσει νέα ώρα παράδοσης. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης και σε περίπτωση δεύτερης προσπάθειας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή ή/και του ταχυμεταφορέα και παρουσία ένοχης συμπεριφοράς εκ μέρους του χρήστη ή του προσώπου που υποδεικνύεται από το πρώτο πρόσωπο - τον παραλήπτη του, παρεμποδίζοντας την παράδοση/παραλαβή των αγαθών / υπαίτια πράξη ή παράλειψη, παρεμποδίζοντας την παράδοση/παραλαβή των αγαθών/, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει πραγματικά τα παραγγελθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ακόλουθο άρθρο. 6.3.

6.3. Οι όροι παράδοσης των εμπορευμάτων έχουν ως εξής:

  • Για παράδοση σε διεύθυνση εντός της πόλης του Plovdiv - 2/δύο/ εργάσιμες ημέρες, υπολογίζονται από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
  • Για παράδοση σε άλλους οικισμούς - 2 /δύο/ εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

6.4. Εάν επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, οι όροι παράδοσης αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον προμηθευτή στον χρήστη. Εάν επιλεγεί πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα, οι όροι παράδοσης αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία παραλαβής της αξίας της Παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή, δηλαδή από την επιβεβαίωση του τραπεζικού λογαριασμού του Προμηθευτή με την τελική τιμή της παραγγελίας.

6.5. Η τιμή της Παράδοσης αναφέρεται όταν δημιουργείται κάθε παραγγελία.

6.6. Κατά την παράδοση των παραδοθέντων Αγαθών, ο Χρήστης ή τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από αυτόν πρέπει να υπογράψει τα έγγραφα που συνοδεύουν τα Αγαθά. Τρίτο μέρος θα θεωρείται επίσης οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τον χρήστη που υπέβαλε την Παραγγελία, αλλά που αποδέχτηκε το ίδιο, για λογαριασμό του χρήστη, κατά την παράδοση των αγαθών στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον τελευταίο στην παραγγελία.

7. Παραίτηση. Παράπονα

7.1. Σύμφωνα με το άρθ. 50 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (CPA), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα αγαθά που παρέλαβε (από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως) χωρίς να αιτιολογήσει, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να πληρώσει έξοδα, με εξαίρεση τα έξοδα. που προβλέπονται στο άρθ. 54, παράγρ. 3 και άρθ. 55 του Αστικού Κώδικα εντός 14 ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία: αποδοχής των αγαθών από τον καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο εκτός από τον μεταφορέα και καθορίζεται από τον καταναλωτή ή όταν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, τα οποία είναι παραδίδεται χωριστά, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, κατέλαβε τα τελευταία αγαθά.

7.2. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση (Παράρτημα αριθ. 7 στο άρθρο 47, παράγραφος 4 του Αστικού Κώδικα) Τυπικές οδηγίες για υπαναχώρηση:

  • Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
  • Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός 14 ημερών.
  • Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, παραλάβατε τα αγαθά ή σε περίπτωση σύμβασης σύμφωνα με την οποία ο χρήστης παραγγέλνει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, οι οποίες παραδίδονται χωριστά: η ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και κατονομαζόμενο από εσάς, πήρατε στην κατοχή σας τα τελευταία εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για το όνομά σας, τη γεωγραφική σας διεύθυνση και, εάν είναι διαθέσιμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση email, καθώς και την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση, όπως μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη τυπική φόρμα εξαίρεσης, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη συνημμένη τυπική φόρμα εξαίρεσης ή άλλη σαφή αίτηση εξαίρεσης στον ιστότοπό μας dressyou.net. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως σε ένα ανθεκτικό μέσο - μέσω e-mail, ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει τη λήψη της άρνησης. Για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.
  • Ενέργεια άρνησης. Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης σε εσάς (εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων εξόδων που σχετίζονται με μια μέθοδο παράδοσης που έχετε επιλέξει εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης, που προσφέρουμε μέσω την υπηρεσία ταχυμεταφορών της "Speedy" JSC), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα επιστρέψουμε το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε ή σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επιθυμίες σας: με τραπεζικό έμβασμα, με αντικαταβολή, με πληρωμή στο ταμείο - σε μετρητά ή μέσω του εικονικού πορτοφολιού σας που είναι συνδεδεμένο στο καταχωρημένο προφίλ σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα? Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε τις επιστροφές χρημάτων μέχρι να λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Αναμένουμε από εσάς να μας στείλετε ή να επιστρέψετε τα εμπορεύματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τη μορφή και την κατάσταση στην οποία σας στάλθηκαν από εμάς και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την άρνησή σας αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα αγαθά πίσω σε εμάς πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ή την πλήρη απόσβεσή τους ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους ή/και της χρήσης τους εκτός από όσα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της φύσης και των χαρακτηριστικών τους.

7.3. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

7.4. Ο χρήστης έχει δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών. Ο προμηθευτής προσφέρει μεταχειρισμένα αγαθά προς πώληση, επομένως, κατά την άσκηση και ικανοποίηση αξιώσεων για μη συμμόρφωση των μεταχειρισμένων αγαθών με το περιεχόμενο της σύμβασης εξ αποστάσεως, η συνεκτίμηση του γεγονότος ότι προσφέρονται ως χρησιμοποιημένα είναι η ηγετικός παράγοντας. Κατά την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας, ο χρήστης παρουσιάζει τα εμπορεύματα με τη μορφή και την κατάσταση στην οποία στάλθηκαν, καθώς και απόδειξη ή/και τιμολόγιο /εφόσον έχει εκδοθεί/. πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τα συμφωνηθέντα· καθώς και άλλα έγγραφα που θεμελιώνουν την αξίωση κατά βάση και ποσό. Εάν αυτές οι απαιτήσεις δεν πληρούνται, ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει το παράπονο του καταναλωτή. Όταν τα αγαθά δεν συμμορφώνονται με τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, ο Πωλητής υποχρεούται να τα φέρει σε συμμόρφωση με τη σύμβαση. Η συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τη σύμβαση πώλησης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 1 /ένα/ μήνα, υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αξίωσης από τον καταναλωτή.

7.5. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης ή καταγγελίας, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει προσπάθεια για την προστασία των εμπορευμάτων μέχρι να επιστραφούν στον προμηθευτή. Ο χρήστης αναλαμβάνει να καταβάλει προσπάθειες για να επιστρέψει τα αγαθά στη μορφή και την κατάσταση στην οποία του εστάλησαν από τον προμηθευτή.

7.6. Όλα τα μεταφορικά και τυχόν άλλα έξοδα για την επιστροφή των Αγαθών είναι εντελώς δωρεάν. Μέχρι την επιστροφή των Αγαθών από τον Χρήστη στον Προμηθευτή, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς τους βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Χρήστη.

7.7. Σε περίπτωση επιστροφής ή καταγγελίας του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να το στείλει πίσω στον προμηθευτή στην οδό Brezovsko shose 145, γραφείο "Brezovsko shose", πόλη της Φιλιππούπολης, αριθμός γραφείου Speedy 338 στη διεύθυνση DressYou Net Ltd. .

8. Σημείωση απορρήτου χρήστη

8.1. Ο πάροχος, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25.05.2018 και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει τους χρήστες ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των τελευταίων υπό την ιδιότητά τους ως προς τα δεδομένα θέματα, με σκοπό: την αναγνώριση χρηστών κατά την εγγραφή ενός προφίλ χρήστη. δημιουργία και ολοκλήρωση παραγγελιών· επιβεβαίωση παραγγελιών· αναλόγως σύναψη συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως· εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ίδιες συμβάσεις· προστασία των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τις ίδιες συμβάσεις· και εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από κανονιστική πράξη. Επιπλέον, ο πάροχος DressYou Net Ltd. θα επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα των χρηστών - που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα, ως επισκέπτες ή ως εγγεγραμμένοι χρήστες, μέσω αυτοματοποιημένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των cookies, με σκοπό την ανάλυση της κίνησης ιστού στο ηλεκτρονικό κατάστημα. παροχή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών· τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ασφάλειας της σύνδεσης και της υπηρεσίας κατά τη χρήση του τελευταίου από τον χρήστη· διενέργεια άλλων μορφών άμεσου μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: τη βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. τους σκοπούς της επεξεργασίας· τα είδη των προσωπικών δεδομένων - που υπόκεινται σε επεξεργασία· ο χρόνος αποθήκευσης τους από τον προμηθευτή· την πρόσβαση τρίτων - «παραλήπτες» στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο πάροχος· η συνέπεια της αποτυχίας του χρήστη να τα παράσχει στον προμηθευτή· την πρόθεση του παρόχου να τα μεταφέρει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης· καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25.05.2018 και τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βλ. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Cookies, η τελευταία δεόντως δημοσιευμένη στον ιστότοπο dressyou .net από τον πάροχο DressYou Asset EOOD, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή.

9. Λοιπές Διατάξεις

9.1. Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος DressYou Net Ltd. , τα μέρη θα προσπαθήσουν να τις επιλύσουν με πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου συμβιβασμού. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η μεταξύ τους διαφορά θα επιλυθεί οριστικά από το αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με DressYou Net Ltd. , ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανατρέξει στην Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (η πλατφόρμα ODR) στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr /main/?event= main.home.show&lng=BG ή ενώπιον της Γενικής Επιτροπής Συνδιαλλαγής της Επιτροπής για την Προστασία των Καταναλωτών με έδρα τη Σόφια. Διεύθυνση: Sofia 1000, Slaveykov Square No 4A, τηλέφωνο 02/ 9330 517, ιστοσελίδα www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg.

9.2. Οι διατάξεις του βουλγαρικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ισχύουν για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ο προμηθευτής μπορεί να αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές που έγιναν στη διεύθυνση dressyou.net εγκαίρως εντός 7 /επτά/ ημερών από την αλλαγή τους. Επιπλέον, όσον αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους πελάτες/χρήστες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τους ενημερώνει με τον κατάλληλο τρόπο για τις αλλαγές που έγιναν στο τηλέφωνο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας που καθορίζουν εντός της καθορισμένης περιόδου των 7 /επτά/ ημερών.

10. Διαγραφή λογαριασμού

10.1. Για να διαγράψετε το προφίλ σας, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε το κουμπί διαγραφής ή κάντε κλικ εδώ .

10.2. Αφού επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας.

10.3. Μέσα σε 30 ημέρες, θα μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή.

10.4. Μετά από αυτό το διάστημα, η πρόσβαση στον λογαριασμό σας θα ανασταλεί.

10.5. Θα έχετε άλλες 60 ημέρες για να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επαναφέρετε τον λογαριασμό σας.

10.6. Μετά από αυτό, όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

11. Προϊόντα που δεν υπόκεινται σε επιστροφή
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που είναι πιο σχετικές με εσάς.

Κλείσε
Ρυθμίσεις